Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

My, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, telefon 0721 5592-0, telefaks 0721 552213, servicecenter@dm.de; dalej dmKG), dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i firmami z grupy dm. W ramach Twojej aplikacji na stanowisko w zakładanej w Polsce spółce dm firma dmKG jest organem odpowiedzialnym za dane. Z pomocą niniejszych informacji o ochronie danych osobowych w odniesieniu do aplikacji pocztowych i e-mailowych chcielibyśmy poinformować Cię, jakie dane (osobowe) przetwarzamy my lub spółki grupy dm w ramach procesu aplikacji.

1 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zbierany jest szereg ogólnych danych i informacji. Owe ogólne dane i informacje są zapisywane w dzienniku serwera. Zapisywane są następujące dane:

  • rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • system operacyjny, używany przez system dostępu
  • strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony (tzw. referrer czyli adres odsyłający)
  • podstrony, otwierane poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej
  • data i godzina odwiedzenia strony internetowej
  • adres protokołu internetowego (adres IP)
  • dostawca usług internetowych systemu dostępu

Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu, a następnie po 14 dniach usuwane. Analizy zapisów tych danych plików dziennika służą szybszemu wyszukiwaniu błędów i umożliwieniu ich jak najszybszej korekty. Pozwalają nam one ponadto kontrolować wydajność serwerów oraz doskonalić naszą ofertę. Adresy IP wykorzystujemy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach do analizy nadużyć. Cele te uzasadniają nasz interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Stanowią one też podstawę prawną przetwarzania. W kontekście tym nie zachodzi analiza danych do celów marketingowych.

2 Przetwarzanie danych w ramach procedury aplikacyjnej

Przekazane w ramach procesu aplikacyjnego dane osobowe i dokumenty będą przez nas zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach procesu aplikacyjnego oraz w procesie rekrutacji. Mogą one, o ile zostaną podane, zawierać również informacje, które wchodzą w zakres specjalnych rodzajów danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO, takich jak cecha ciężkiej niepełnosprawności lub zrównanie praw (dane dotyczące zdrowia). Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO, a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak np. cecha ciężkiej niepełnosprawności w powiązaniu z art. 9 ust. 2 b) RODO.

2.1 Organy biorące udział w procesie aplikacyjnym

Wolne stanowiska w naszej firmie są obsadzane we współpracy z właściwymi pracownikami naszych działów kadr oraz z kierownikami ds. kadr odpowiedzialnymi na miejscu za rekrutację. Z tego powodu dokumenty aplikacyjne przekazujemy wewnątrz firmy tym właśnie organom. O ile w czasie, w którym aplikujesz, są do obsadzenia inne wolne stanowiska, wyraźnie odpowiadające Twojemu profilowi kandydata, w danym wypadku prześlemy Twoją aplikację do odpowiedniego kierownika ds. kadr. Podstawę prawną tego przekazania stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO, w oparciu o nasz interes, jakim jest znalezienie najbardziej odpowiednich kandydatów na stanowiska. W naszym uzasadnionym interesie leży osiągnięcie tych celów. O ile nie wyrażasz zgody na przekazanie swojej aplikacji, prosimy o poinformowanie nas o tym przy składaniu aplikacji lub drogą elektroniczną na adres praca@dm.de.

Na potrzeby procesu selekcji kandydatów zaangażowaliśmy usługodawcę, który wspiera nas w pozyskiwaniu oraz w procesie selekcji kandydatów. O ile zwrócisz się bezpośrednio do usługodawcy lub nawiąże on z Tobą kontakt, wówczas to on będzie przetwarzać Twoje dane kandydata w imieniu i na potrzeby dm. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową lub elektroniczną na adres praca@dm.de, Twoje dane kandydata zostaną przekazane usługodawcy. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

W przypadku zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy po przedstawieniu nam kandydata przez usługodawcę jesteśmy zobowiązani umownie do zapłacenia wynagrodzenia na rzecz usługodawcy. Dlatego też udostępnione przez usługodawcę profile kandydatów są przez nas przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy. Mamy w tym uzasadniony interes (podstawę prawną stanowi zatem art. 6 ust. 1 f) RODO), jako że tylko w ten sposób możemy wywiązać się z naszych umownych zobowiązań wobec usługodawcy. Ponadto jesteśmy uprawnieni przechowywać Twoje dane w stosownych przypadkach również z innych powodów, np. jeżeli Twoja aplikacja doprowadziła do zawarcia umowy o pracę lub o ile wyraziłeś zgodę na wprowadzenie Twoich danych do puli kandydatów. W takim przypadku okres przechowywania zależy od odpowiednich terminów usuwania.

2.2 Pula kandydatów

Jeśli w chwili obecnej nie możemy zaoferować Ci żadnego stanowiska, a na podstawie Twojego profilu dojdziemy do wniosku, że Twoja aplikacja może być interesująca dla innych obszarów pracy, Twoje dane aplikacyjne mogą być przechowywane w naszej puli kandydatów przez okres do 12 miesięcy, aby w razie potrzeby zaoferować Ci kolejne interesujące stanowiska. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na włączenie do naszej puli kandydatów. Prosimy zwrócić uwagę, iż, o ile takowe podasz, mogą to być dane, zaliczające się do specjalnych rodzajów danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO, takich jak cecha ciężkiej niepełnosprawności lub zrównanie praw (dane dotyczące zdrowia). Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi zatem art. 6 ust. 1 a) RODO w powiązaniu z art. 9 ust. 2 a) RODO.

Zezwolenie to możesz odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tego zezwolenia do momentu jego odwołania pozostaje nienaruszona. O ile nie chcesz zostać włączony do puli kandydatów, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Najpóźniej po upływie 12 miesięcy lub po wpłynięciu Twojego odwołania Twoje dane zostaną usunięte z puli kandydatów. Wymazanie z puli kandydatów jest niezależne od aplikacji znajdującej się w procesie aplikacyjnym.

2.3 Zestawienie z danymi pracowników (kandydaci wewnętrzni)

W przypadku wewnętrznych kandydatów, w celu identyfikacji oraz wykluczenia duplikatów może zostać w pojedynczych przypadkach przeprowadzona weryfikacja pod kątem Twoich zapisanych podstawowych danych pracownika (forma zwracania się, imię i nazwisko, numer pracownika, data urodzenia, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj). Ponadto, o ile w swoim obecnym stosunku pracy podano ciężką niepełnosprawność lub zrównanie praw, może to zostać odpowiednio uwzględnione w procesie aplikacyjnym.

Wybór przyszłych pracowników bazuje wyłącznie na zawodowych i osobistych kwalifikacjach, które są oceniane w przypadku wewnętrznych i zewnętrznych kandydatów według tych samych kryteriów. Opisane tu zestawienie jest przeprowadzane niezależnie od rodzaju oferty i wybranego kanału komunikacji.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO, w oparciu o nasz interes, jakim jest uwzględnienie istniejącego stażu pracy w firmie oraz, w stosownych przypadkach, ciężkiej niepełnosprawności / zrównania praw w odpowiedni sposób przy wyborze kandydatów. Automatyczne podejmowanie decyzji bądź profilowanie nie ma miejsca.

3 Kategorie odbiorców, przekazywanie do państw trzecich

Zasadniczo nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. w przypadku wezwania organów ścigania) bądź są one nam potrzebne do przeprowadzenia procesów biznesowych lub wykorzystujemy je w ramach uzgodnienia w sprawie obsługi zleceń. Są to na przykład dostawcy usług hostingu sieciowego lub usług IT. Jak wyszczególniono powyżej, Twoje dane przekazujemy również innym przedsiębiorstwom z grupy dm, o ile wyraziłeś na to zgodę lub jeśli ubiegasz się o jakieś stanowisko w tych firmach. We wszystkich przypadkach ściśle stosujemy się do wymogów prawnych.

W związku z powyższym dane mogą być również przekazywane do innych krajów, w których wyżej wymienieni partnerzy umowni mogą mieć siedzibę lub przetwarzać dane. Są to głównie państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz kilka państw spoza EOG, o ile zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Ponadto, w celu stworzenia odpowiednich gwarancji, podejmujemy takie działania, jak np. uzgodnienie z organem otrzymującym standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych. Tekst umowny standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych jest dostępny na stronach internetowych Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

4 Bezpieczeństwo przesyłania danych

Aby chronić udostępnione przez Ciebie dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym. Należy wziąć pod uwagę, że komunikacja e-mailowa nie jest obecnie szyfrowana.

5 Prawa osób, których dane dotyczą, oraz dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, prawo do przekazywania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i/lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych lub Twoich danych osobowych w dmKG należy kierować na adres praca@dm.de oraz do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

pocztą elektroniczną: datenschutz@dm.de

lub pocztą:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Datenschutz-Team
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
Deutschland

6 Regulacje uzupełniające

Ciągły rozwój sprawia, że od czasu do czasu konieczne jest dopasowanie naszych zasad ochrony danych. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian w dowolnym momencie.

W razie pytań lub sugestii dotyczących naszego procesu aplikacyjnego prosimy o kontakt z naszymi kolegami z działu zarządzania aplikacjami pod adresem praca@dm.de lub telefonicznie pod numerem +49721 55924672. Prosimy pamiętać, iż komunikacja e-mailowa dotycząca Twojej sprawy nie będzie szyfrowana.

O ile skorzystasz z tych możliwości i skontaktujesz się z nami, wykorzystamy Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i skontaktować się z Tobą. Podstawę prawną związanego z tym przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO. Na podstawie ustawowego okresu przechowywania wprowadzone dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania najpóźniej po upływie 6 lat.

Stan prawny grudzień 2020 r.

Aby ułatwić czytelność, zdecydowaliśmy się w przypadku braku formy neutralnej na używanie rodzaju męskiego. Przedstawione treści są jednak skierowane do wszystkich płci. Stosując taki język, nie chcemy nikogo wykluczyć. U nas każdy jest mile widziany i dzięki swojej niepowtarzalności wnosi wkład do naszej społeczności pracowniczej.