Impressum

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach elektronicznych (TMG)

1. Adres siedziby

dm-drogerie markt sp.z o.o.
ul. Jaworska 13
53-612 Wroclaw

NIP: 8971887211
KRS: 0000876646, VI Wydział Gospodarczy KRS
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał zakładowy: 1.000.000 ZŁ

2. Prawa autorskie

Treść i struktura strony internetowej www.dm-jobs.pl są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody dm-drogerie markt sp.z o.o..

3. Odpowiedzialność za treści

Treści strony www.dm-jobs.pl zostały stworzone z największą dbałością. Firma dm-drogerie markt sp.z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność związaną z wykorzystaniem informacji lub zaufaniem co do ich poprawności, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony dm-drogerie markt sp.z o.o..

4. Odpowiedzialność za linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linki”), dm-drogerie markt sp.z o.o.dystansuje się od treści owych obcych stron internetowych. Firma dm-drogerie markt sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron internetowych.

Aby ułatwić czytelność, zdecydowaliśmy się w przypadku braku formy neutralnej na używanie rodzaju męskiego. Przedstawione treści są jednak skierowane do wszystkich płci. Stosując taki język, nie chcemy nikogo wykluczyć. U nas każdy jest mile widziany i dzięki swojej niepowtarzalności wnosi wkład do naszej społeczności pracowniczej.